Top 50 Arabische woorden in het Nederlands | Historiek (2023)

Eeuwenlang heeft het Arabisch invloed uitgeoefend op Europese talen, ook op het Nederlands. Naar eigen smaak stelde Historiek een top 50 samen van de mooiste en meest verrassende Arabische leenwoorden in de Nederlandse taal.

Veel Arabische woorden zijn via de kruistochten (suiker bijvoorbeeld), scheepvaart (admiraal, magazijn) en handel in voedselproducten (koffie, limoen, aubergine, spinazie, andijvie, abrikoos) in de Nederlandse taal terechtgekomen. Opvallend is de hoeveelheid Nederlandse woorden beginnend met ‘-al’ (in het Arabisch een lidwoord) die ontleend is aan het Arabisch, zoals alcohol, albatros, alchemie, algebra of almanak.

Nummer 1 t/m 10

suikerafkomstig van het Arabische sukkar, dat weer is afgeleid van het Sanskriet śarkarā. De kruisvaarders waren in de twaalfde eeuw de eerste Europeanen die suiker meenamen uit het Midden-Oosten. Via Italiaanse havens kwam het woord in bijvoorbeeld het Italiaans terecht als zuccaro, in het Nederlands kennen we het zoete product als suiker.
koffieontleend aan het Arabische qahwa. dat in het begin de betekenis ‘wijn’ had. De Arabieren kwamen in de Ethiopische provincie Kaffa in aanraking met koffie. Omdat deze drank ook een opwekkend effect heeft, associeerden zij de drank met wijn en gaven het goedje diezelfde naam. In de tijd van het Osmaanse Rijk werd het woord in het Turks bekend. Koffie raakte in de zestiende eeuw in de Europese talen bekend door verhalen van ontdekkingsreizigers. In hun benamingen noemden zij het begrip zoals het klonk, bijvoorbeeld in het Nederlands cauwa (17e eeuw), in het Engels cauphe (1636) en in het Duits Chaube.
schaakmatHet eerste deel van dit woord is ontleend aan het Perzische sjâh, koning; het tweede aan het Arabische mât, ‘hij is gestorven, hij is dood’. Letterlijk betekent schaakmat: ‘de koning is dood.’ Een van de vroegste vermeldingen in het Nederlands stamt uit de zeventiende eeuw en is aangetroffen in een tekst uit Winschoten: schachmat.
caravansleurhut, aanhangwagen. Van het Arabische karawan: verplaatsbare woning.
admiraalbevelvoerder op zee. Een verkorting van het Arabische amīr-al-baḥr: bevelhebber op de baren, horend bij het werkwoord amara (bevelen).
benzinebrandstof. Benzoëzuur werd vroeger gewonnen uit de hars van de benzoëboom, die onder meer voorkomt op Sumatra en Java. Deze geurige hars kreeg in het Arabisch de naam lubān jāwī (Javaanse wierook), een woordcombinatie die in de vijftiende eeuw in het Catalaans belandde. Daar vatte men lu- op als het inheemse lidwoord lo, en liet men deze weg. Dit resulteerde in benjui, dat gelatiniseerd werd tot benzoë.
oranjeafkomstig van het Perzische narang, dat sinaasappel betekent. Via het Arabisch in het Spaans terechtgekomen.
piekerenin Nederland beland vanuit Nederlands-Indië. Piekeren is ontleend aan het Maleise en Javaanse pikir (overdenking, overleg, gedachte), dat zelf weer een inheemse spraakvariant is op het Arabische woord fikr (het denken).
racketslaginstrument bij balsporten zoals tennis en badminton. Ontleend aan Arabische rāḥat, een verbogen vorm van rāḥa: handpalm.
alcoholdestillatieproduct. Via Spaans alcohol uit Arabisch al-kuḥl: ‘zeer fijn poeder van antimoon om de wimpers mee te bestrijken’. Het werd in Spanje als al-kuhúl uitgesproken. Vanaf de zestiende eeuw werd de naam overgebracht op het destilleren van vloeistoffen en alcoholische destillaten.

– advertentie –

Nummer 11 t/m 20

maffiamogelijk Arabisch, maar dat is niet helemaal zeker. De term is waarschijnlijk ontleend aan een folkloristisch toneelstuk van Giuseppe Rizzotto, getiteld I Mafiusi di la Vicaria. De oorspronkelijke maffia ontstond op het eiland Sicilië. Een mogelijke oorsprong zou kunnen liggen bij de Arabische overheersers die in het Saracenen-tijdperk over de Siciliaanse stad Palermo regeerden, namelijk de stam Ma Afir. Nog een mogelijke, Arabische invloed is mu’afat. Mu betekent moed, Afat het beschermen van de zwakkeren tegenover de sterken.
safariwildernistocht. Gaat terug op het Arabische safarī (behorend bij een reis).
algebrawiskundig: ontleedkunde. Oorspronkelijk betekende het medische ontleedkunde: uit Arabisch al-jabr: ‘het zetten van gebroken botten’ en, daarvan afgeleid ‘het onder één noemer brengen van breuken’.
cijferontleend aan het Arabische sifr (‘nul’, ‘leeg’, ‘onbetekenend’). Vanaf 1500 kwamen er andere woorden voor nul (zoals zero, ook uit het Arabisch trouwens), en ging cijfer ‘getalteken’ of ‘getal’ betekenen. In het Engels is een van de betekenissen van cipher nog steeds ‘onbetekenend persoon’; een figuurlijke nul dus.
arsenaalwapenhuis. Via het Arabische dār aṣ-ṣinā’a (huis waar iets gemaakt wordt) in het Italiaans beland als arsenale.
mummievan het Arabische mūmiyā: gebalsemd lijk.
gaasdoorschijnend weefsel, vlechtwerk. Waarschijnlijk via het Spaanse gasa ontleend aan Arabisch qazz dat betekent: ‘vlokzij’ of ‘ruwe zijde’. In zijn Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (2003-2009) stelt M. Phillipa over de herkomst van het woord gaas:

Niet helemaal onwaarschijnlijk lijkt de theorie dat het woord van de stad Gaza in Palestina afgeleid zou zijn; hoewel er in Gaza geen industriële textielproductie te bewijzen is, was Gaza mogelijk de belangrijkste haven voor de handel in deze stof. Deze theorie krijgt steun door het feit dat in 1279 in een middeleeuws Latijns bericht van kruisridders over een stof geschreven wordt die gazzatum genoemd werd. Ontlening aan qazz via Spanje lijkt echter logischer omdat deze lijn geen leemtes vertoont en omdat het woord heel goed kan stammen uit een in Arabisch-Spanje gesproken dialect, waarvan de /q/-klank een g in een Romaanse taal kon worden.”

vizierhoogwaardigheidsbekleder. Via het Arabische wazīr in het Turks beland als vezir = (eerste) minister.
elixergeneeskrachtige drank. In het Arabisch al iksīr, ‘steen der wijzen’, een term van alchemisten die doelde op de substantie waardoor men onedele metalen in goud kon veranderen en die tevens een middel was waardoor men alle kwalen kon genezen en het lichaam versterken en verjongen. Maar toen de alchimistische dromerijen om goud te maken fake bleken, bleef elixir in gebruik om oplossingen van verschillende substanties in alcohol aan te duiden.
girafArabisch: zuraf. Vermoedelijk oorspronkelijk uit een Afrikaanse taal ontleend door Arabieren.

Nr. 21 t/m 30

fanfareluidruchtig trompetgeschal. Van het Arabische farfār ‘babbelziek, lichtzinnig’ of farfar ‘heen en weer bewegen’.
oasevruchtbare plek in de woestijn. Van het Arabische wāḥa.
gitaarArabisch: qītāra (via het Grieks).
tariefontleend uit het Arabisch: taʿrīf, taʿrīfa wat betekent ‘bekendmaking, aangifte, lijst van te betalen kosten’.
andijviegroente, ontleend aan het Egyptisch-Arabische hindibā.
varaanhagedis, van het Arabische waran.
katoenontleend aan het Arabische quṭn.
amberbarnsteen, Arabisch anbar.
sorbetijsdrank, verfrissende vloeistof. Ontleend aan het Arabische šurba(t), šarba(t) wat ‘drank’ betekent. Ook het Nederlandse stroop is aan dit woord ontleend.
gazellewoord is ontleend aan het (Noord-Afrikaans)-Arabische ḡazēl.

Nr. 31 t/m 40

azuurblauwe kleursoort. via Arabisch lāzuward of lāzaward ontleend aan Perzisch Lāžward, de naam van een stad in Turkestan waar de lazuursteen gewonnen werd.
spinaziedit woord heeft zich ontwikkeld uit het klassiek Arabische isfināḥ / asfanāḥ, dat ontleend is aan Perzisch aspanāḥ / isfināḡ.
kabelvermoedelijk afkomstig van het Arabische ḥabl.
averij(zee)schade. Arabisch: awārīya, een vrij jonge afleiding van awār (beschadiging).
magazijnin de dertiende eeuw was stond magazenum in het Latijn voor ‘pakhuis in een Algerijnse kustplaats’. Het was ontleend aan het Arabische maḵāzin, het meervoud van maḵzan ‘pakhuis’.
luitvan het Arabische al-ud wat ‘het hout’ betekent.
koepelmogelijk uit het Arabisch: al-qubba = de koepel, het overwelfde.
stroopontleend aan het Arabische šurba(t), šarba(t) wat ‘drank’ betekent. Zie ook sorbet, dat ook hieraan is ontleend.
amalgaamvermenging van metaal met kwikzilver, ontleend aan het Arabische al-malḡam, ‘de weekmakende zalf’.
chequeschriftelijke betalingsopdracht. Waarschijnlijk via Arabisch ṣakk ‘contract’ of via het Turkse chek ontleend aan het Perzische čāk: ‘schriftelijke uitspraak, contract’.

Nr. 41 t/m 50

almanakjaarboek, kalenderboekje. Gaat minstens terug tot de dertiende eeuw, van al-manāḵ, wat ‘de kalender, astrologische tabel’ betekent.
karaffles met een wijde buik. Dit begrip gaat terug op het West-Arabische ḡarrāfa, bij het Arabische werkwoord ḡarafa ‘uitscheppen, uitschenken’.
razziaklopjacht, van ghazw, ghazwa: militaire expeditie, raid.
soebattenaanhoudend vleiend aanspreken. Vanuit het Maleisische sobat ‘vriend’ in het Nederlands beland. Het Maleise woord was afgeleid van het Arabische ṣuḥba(t), een meervoudsvorm van ṣaḥib ‘vriend’ of een afgeleide vorm die ‘vriendschap’ betekent. De betekenis is ontstaan doordat iemand die smeekte bij een ander, diegene telkens aansprak met sobat.
mokkakoffiearoma, vernoemd naar de havenstad Al-Muḵā in Jemen, vanwaar uitstekende Arabische koffie werd verscheept. In meerdere talen is een speciaal soort koffie naar deze havenplaats genoemd: Frans moka, Engels mocha, Duits Mokka.
douanevan het Arabische dīwān dat ‘register, staatsraad, toldienst’ betekent.
maskergezichtsbedekking. In het verleden besmeerden toneelspelers zich met roet. Het Arabische masḵara betekent ‘potsenmaker, potsenmakerij, voorwerp van spot’ en behoort bij het werkwoord saḵira ‘lachen, schofferen, bespotten’.
kappertjebes van de kapperstruik, Arabisch: qabbār.
sjorrenstevig trekken, vastsnoeren. Men leidt dit werkwoord via het Spaans en Portugees af van ǰarra (voortslepen, van bijvoorbeeld een schip).
matrasonderbed, ontleend aan het Arabische al maṭraḥ ‘het zitkussen’, of letterlijk: ‘het neergeworpen ding’.

Net buiten de top 50 vielen de volgende woorden

gember, halal, Koran, moskee, aubergine, lak, limoen, divan, harem, natrium, saffraan, abrikoos, lila, algoritme, sjeik, ramadan, satijn.

~ Enne Koops

(Video) Arabisch voor beginners in 100 lessen

Lees ook: Azteekse woorden in het Nederlands

Boek: Arabische leenwoorden in het Nederlands
Boek: Arabisch voor beginners

Bronnen

(Video) HOOFDDOEK VAN MOSLIMA AFGETROKKEN! | BONDGENOTEN

– Marlies Phillipa e.a., Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003-2009).
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Arabische_woorden_in_de_Nederlandse_taal
– http://www.etymologiebank.nl/
– N. van Dam e.a. (red.), Nederland en de Arabische wereld. Van Middeleeuwen tot twintigste eeuw (Lochem en Gent: De Tijdstroom, 1987).

Midden-Oosten, Taalgeschiedenis, Trivia

(Video) Oestaadh Ismail Abou Soumayyah - Tafsier Soera Yoesoef - Les 1

Abonneer

(Video) 300 werkwoorden + Lezen en luisteren: - Vietnamees + Nederlands - (Moedertaalspreker)

0 Reacties

Inline feedbacks

(Video) 1 GIRL 31 LANGUAGES - We Don't Talk About Bruno - Encanto (Multi-language cover by Eline Vera)

Bekijk alle reacties

FAQs

Welke Nederlandse woorden komen uit het Arabisch? ›

Laat ik er wat noemen: abrikoos, baldakijn, cijfer, divan, gazelle, jasmijn, katoen, limoen, matras, oranje, papegaai, razzia, spinazie, tamboer, varaan en zero. Bij de oudere leenwoorden treffen we ook 'geleerde' woorden aan, zoals alambiek, algebra, alkali, borax, elixir, natron en zenit.

Hoe zeg je in het Arabisch ja? ›

Hier is een selectie van 400 nuttige woorden en uitdrukkingen om u op weg te helpen
NederlandsArabisch (Marokkaans)Uitspraak
🔊 Ja🔊 نعامn'am
🔊 Nee🔊 لاla
🔊 Alstublieft🔊 عافاكaafak
🔊 Dank u🔊 شكراchoukran
20 more rows

Hoeveel Arabische woorden zijn er? ›

Men onderscheidt de volgende dialecten: De Meghrijnse dialecten (gebied rond Marokko, Algerije en Tunesië), de Egyptische dialecten, de Syrisch-Libanese dialecten, de dialecten van het Arabisch schiereiland en de Irakese dialecten.

Hoe zeg je in het Arabisch Hoe gaat het? ›

' zeg in je in het Arabisch als 'Kayf Halek? '

Is Arabisch de moeilijkste taal? ›

Arabisch is een taal die gesproken wordt in verschillende landen in het Midden-Oosten en Afrika. In tegenstelling tot Spaans, Engels en andere talen, wordt Arabisch van rechts naar links geschreven en gelezen, waardoor het één van de moeilijkste talen is.

Wat betekent Ouleh straattaal? ›

Ouleh wordt als antwoord gegeven aan iemand die een wens, een plan of een verwachting heeft uitgedrukt, en dan aanduidende dat hij zich met ijdele hoop vleit, in de zin van och kom / 't mocht wat! Maar het betekent ook gewoon 'zij' in het Arabisch.

Wat is Besaha? ›

(Marokkaans voor eet smakelijk)

Wat is Hshoema? ›

Op radiostation FunX sprak Dchar nog door over hshoema. 'Het is eigenlijk zoals het Nederlandse woord 'ongepast'. Het wordt op allerlei verschillende manieren gebruikt. Een voorbeeld is wanneer je met je ouders televisie zit te kijken en dat er dan gezoend wordt op tv.

Wat betekent de 3 in Arabisch? ›

Cijfers in woorden

Voor de letter ع (ain) wordt bijvoorbeeld een 3 gebruikt, voor ح (ḥa) een 7 en voor ق (qaf) een 9.

Wat is de moeilijkste taal van de wereld? ›

Volgens het Guinness Book of Records zijn de moeilijkste talen het Tabassaran in de Kaukasus omdat deze taal maar liefst 48 naamvallen kent; de Noord-Amerikaanse indianentaal Haida, die met 70 de meeste voorvoegsels ter wereld heeft; Amale uit Papoea-Nieuw-Guinea, de taal met de meeste werkwoordsvormen: meer dan 69.000 ...

Wat is de eerste taal van de wereld? ›

Taalkundigen hebben echter vastgesteld dat 's werelds oudste geschreven taalvorm hoogstwaarschijnlijk de twee oude talen van het Sumerisch zijn, gesproken in Mesopotamië (het huidige Irak) van ongeveer 3.000 voor Christus tot ongeveer 1.800 voor Christus en Egyptisch, gesproken in het hedendaagse Egypte, van rond 3.000 ...

Kunnen Turken ook Arabisch? ›

Turks is de moedertaal.

Daarnaast wordt er in Turkije ook Koerdisch, Arabisch, Armeens en Grieks gesproken. Wereldwijd spreken 150 miljoen mensen de Turkse taal en haar dialecten.

Hoe zeg je God in het Arabisch? ›

Allah is in het Arabisch Gods naam, zoals Hij in de bijbel wel Jahweh genoemd wordt. Maar Allah is ook het gangbare Arabische woord voor het Nederlandse woord God; niet alleen voor moslims, maar ook voor Arabische christenen (van Arabische joden weet ik het niet).

Hoe zeg je kus in het Arabisch? ›

kus (zn): قبلة , بوسة , بَوْسَة(en) a touch with the lips., بُوسَة(en) a touch with the lips., تقبيل , قُبلة , قُبْلَة

Hoe zeg je in het Arabisch Sorry? ›

آسفة Ik zei toch sorry.

Wat is de raarste taal ter wereld? ›

Volgens de onderzoekers heet de vreemdste taal ter wereld Chalcatongo Mixtec. Het Chalcatongo Mixtec wordt gesproken door 6000 mensen in het Mexicaanse Oaxaca. Het is de enige taal waar er geen verschil te merken is tussen een vraag en een mededeling.

Hoeveel uur nodig om Arabisch te leren? ›

Voor talen uit groep 5 zoals het Chinees en het Arabisch, heb je maar liefst 2200 uren nodig om de taal vlot te spreken. Terwijl je voor het Engels en het Deens na 600u al in staat bent om jezelf uit de slag te trekken.

Welke taal leer je het snelst? ›

Engels. Het zal je niet verbazen dat Engels over het algemeen gezien wordt als de makkelijkst te leren taal.

Wat is Fassie? ›

De fascia vormt een netwerk dat alle spieren, gewrichten, botten en organen omhult. Het vormt een eenheid en zorgt ervoor dat alles met elkaar verbonden is.

Wat is Sahbi? ›

Een minicursus: met sahbi spreek je een vriend aan, saaf – van het Arabische sarf, wisselgeld – is geld en ewa kun je zo'n beetje overal tussen gooien.

Wat betekent Rwina in straattaal? ›

Rwina, zoals de rechter uitlegde, betekent inderdaad chaos. Het woord hoeft niet altijd een rellerige bijklank te hebben. In huishoudelijke zin staat rwina domweg gelijk aan rommel of puinhoop. Maar in veel gevallen wordt het woord als werkwoord gebruikt: 'rwina zetten', oftewel de boel op stelten zetten.

Welke talen lijken op Arabisch? ›

De Semitische talen vormen een noordoostelijke subfamilie van de Afro-Aziatische talen. De grootste Semitische talen zijn het Arabisch, het Amhaars, het Hebreeuws en het Tigrinya.

Hoe zeg je hallo in Dubai? ›

In Dubai zijn de meest voorkomende groeten waar bezoekers mee te maken krijgen marhaba (hallo) en maasalaamah (tot ziens of met vrede).

Hoe komt het dat er in het Nederlands Arabische woorden voorkomen? ›

Veel Arabische woorden zijn via de kruistochten (suiker bijvoorbeeld), scheepvaart (admiraal, magazijn) en handel in voedselproducten (koffie, limoen, aubergine, spinazie, andijvie, abrikoos) in de Nederlandse taal terechtgekomen.

Wat is de top 10 moeilijkste talen? ›

De moeilijkste talen om te leren
  • Chinees.
  • Arabisch.
  • Vietnamees.
  • Thais.
  • IJslands.
  • Albanees.
  • Japans.
  • Schots-Gaelisch.
Sep 29, 2016

Hoe zeg je papa in het Arabisch? ›

‫عائلة‬
de vader‫الأب / الوالد‬ al'ab / alwalid
de moeder‫الأم / الوالدة‬ al'um / alwalidat
hij en zij‫هو وهي‬ hw wahi
de zoon‫الابن‬ alabn
de dochter‫الابنة‬ alaabnat
20 more rows

Hoe zeg je in het Arabisch mama? ›

Oemm, ook Umm, Imm of Om (Arabisch: أم; "moeder"), vormt een onderdeel van een Arabische vrouwelijke bijnaam (كنية/koenja) met als betekenis "moeder van". De mannelijke tegenhanger is Aboe (of Abu).

Wat is ja in het Pools? ›

ja (bw): no , tak.

Hoe groeten Arabisch? ›

Salam (Arabisch: سلام salām of salaam) is een Arabisch woord dat letterlijk vrede betekent. Het woord dient tevens als algemene begroeting, niet alleen in Arabische staten en door moslims in andere landen, maar ook in landen en bij volkeren waar de islam een grote invloed heeft.

Videos

1. PEPPA heeft RUZIE met SUZY…. | memes #1
(Lotte de Vleeschauwer)
2. Les 2 | Etiquette van het Eren van Kennis
(Brahim Bouali - إبراهيم بوعلي)
3. Bekende YouTubers hebben dikke ruzie
(NOS Jeugdjournaal)
4. Saahim - Het streven naar de tevredenheid van je ouders.
(Saahim)
5. Ik leer het Darija van marrokko ( vídeo 1 ) basis
(Tahar Nederlands)
6. De Gids van Maimonides uit het (Joods-)Arabisch in het Nederlands vertalen: waarom en hoe?
(Institute of Jewish Studies (University of Antwerp))
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: The Hon. Margery Christiansen

Last Updated: 12/24/2022

Views: 6214

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: The Hon. Margery Christiansen

Birthday: 2000-07-07

Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

Phone: +2556892639372

Job: Investor Mining Engineer

Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.