Aksjesparekonto (ASK) (2023)

  Du som er personlig skattyter, kan etablere en aksjesparekonto (ASK) for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler.

  Hva er aksjesparekonto

  En aksjesparekonto er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdien holdes inne på kontoen. Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp). Tar du ut (uttak) mer enn kostprisen blir det overskytende skattlagt etter fradrag for eventuelt skjermingsfradrag.

  Effektiv skattesats for skattepliktige uttak gjort i 2019, 2020 og 2021er 31,68 prosent. For skattepliktige uttak gjort i 2022, er effektiv skattesats økt til 35,2 prosent.

  Utbytte du mottar på aksjene eller aksjefondsandelene (som står på aksjesparekontoen) skattlegges ikke løpende ved utdeling (gjelder fra og med 2019), men inngår på aksjesparekontoen og skattlegges først ved uttak fra aksjesparekontoen. Eventuelt tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen (kontoen slettes).

  Du kan ha så mange aksjesparekontoer du selv ønsker, enten hos forskjellige tilbydere eller hos samme tilbyder.

  Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

  Overføring av aksjer og aksjefond mellom aksjesparekontoer (gjelder fra og med 2019)

  Du kan overføre verdipapirer på ASK fra en aksjesparekonto til en annen du har uten at du må skatte av det. Dette gjelder både overføringer mellom kontoer du har hos samme tilbyder og mellom kontoer du eventuelt har hos forskjellige tilbydere. Dette gjelder også for aksjer som var lovlige å ha på aksjesparekonto på investeringstidspunktet, men som endrer karakter etter at aksjene er kommet inn på ASK. For eksempel dersom et selskap var innenfor EØS på investeringstidspunktet, men flyttet til USA etter at aksjen var plassert på ASK.

  Overføringen må skje med skattemessig kontinuitet. Ved slik overføring overføres samtidig en andel av ditt innskudd og ubenyttet skjerming fra tidligere år, på den avgivende kontoen til den mottakende kontoen. Innskudd og ubenyttet skjerming overføres i samme forhold som overføring av verdier fra den avgivende kontoen.

  Overføring av verdipapirer til arvings aksjesparekonto ved fordeling fra dødsbo og overføring til ektefelles aksjesparekonto ved skilsmisse

  Overføringen kan gjøres uten skattlegging. Overføringen må skje med skattemessig kontinuitet. Ved slik overføring overføres samtidig en andel av innskudd og ubenyttet skjerming fra tidligere år på den avgivende kontoen, til den mottakende kontoen. Innskudd og ubenyttet skjerming overføres i samme forhold som overføring av verdier fra den avgivende kontoen.

  Hvilke verdipapirer kan du ha på en aksjesparekonto

  Midler på aksjesparekonto kan bare benyttes til å investere i børsnoterte aksjer i selskap hjemmehørende i land innenfor EØSog andeler i aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS.Med aksjefond menes verdipapirfond med mer enn 80 prosent aksjeandel ved inntektsårets begynnelse.

  Du kan ha kontanter på en aksjesparekonto, men du får ikke renter.

  Hvilke verdipapirer kan du ikke ha på en aksjesparekonto

  Du kan ikke ha rene rentefond på aksjesparekontoen.Vær også oppmerksom på at flere av selskapene som er registrert på Oslo Børs ikke er hjemmehørende i EØS og dermed ikke kvalifisert.

  Aksjer og fond som etter anskaffelse ikke lenger oppfyller vilkårene til å holdes på ASK

  Aksjer og fond som oppfyller kravene til å holdes på ASK på anskaffelsestidspunktet kan fortsatt holdes på ASK. Dette gjelder selv om selskapet eller fondet for eksempel ikke lenger skulle oppfylle kravene til å være etablert innen EØS, eller kravene om aksjeandel i fondet ikke lenger oppfylles.

  Eksempel 1:

  A kjøper aksjer i selskap B som på anskaffelsestidspunktet er et norsk selskap. Selskapet flytter så til USA, dette medfører ikke at aksjen må ut av ASK, og innebærer heller ikke realisasjon. Ved senere realisasjon av aksjen skal gevinst/tap behandles som om det fremdeles var et selskap innen EØS for denne aksjonæren.

  Eksempel 2:

  A kjøper i 2020 andeler i verdipapirfond på 89 prosent. Ved inngangen til 2021 har sammensetningen i fondet endret seg slik at aksjeandelen er 0 prosent. A kan fremdeles holde andelene på ASK kontoen og ved realisasjon/utdelinger skal disse skattlegges på lik linje med andeler i aksjefond.

  (Video) Aksjesparekonto | Disse fordelene får du på kontoen [Aksjer for nybegynnere #20]

  Eksempel 3:

  A kjøper aksjer i et børsnotert selskap og har de på ASK. Noe senere blir selskapet tatt av børs. A kan fortsatt flytte disse aksjene til en annen aksjesparekonto A eier uten skattlegging siden aksjene var børsnoterte på investeringstidspunktet.

  Utbytte i form av eiendeler som ikke kan inngå på aksjesparekontoen

  For aksjer som lovlig står på aksjesparekontoen, kan det forekomme at det utdeles utbytte i form av eiendeler som ikke kan inngå på aksjesparekontoen. Dette kan f.eks. være utbytte i form av aksjer i selskaper hjemmehørende utenfor EØS. Slike eiendeler må umiddelbart tas ut av aksjesparekontoen. Skattlegging følger reglene om uttak fra aksjesparekonto. Tilsvarende gjelder om man får ulovlige aksjer utdelt i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital.

  Ved uttaket av eiendelene fra kontoen, benyttes verdien av eiendelen på utbyttetidspunktet.

  Skjermingsfradrag på aksjesparekonto

  Dette er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter (les mer om dette fradraget på skatteetaten.no under "aksjonærmodellen"). Fradraget beregnes ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget med en skjermingsrente.

  For aksjer/andeler på aksjesparekonto, tar skjermingsgrunnlaget utgangspunkt i kontohavers innskudd på kontoen. Det vil si summen av innskutte kontanter, aksjer og aksjefondsandeler. Dette antas å være en forenkling i forhold til de skjermingsreglene som gjelder for aksjer som ikke er på en aksjesparekonto. For verdipapirene som holdes på aksjesparekontoen er det ikke nødvendig å beregne skjerming per aksje/andel, ei heller holde rede på FIFU (et prinsipp som sier at de først anskaffede aksjene/andelene anses solgt først).

  Det beregnede skjermingsfradraget kan trekkes fra både ved skattepliktig uttak og skattepliktige utbytteutdelinger gjort før 2019.

  I løpet av et inntektsår kan det forekomme mange innskudd og uttak på kontoen. Skjermingsgrunnlaget settes til den laveste innskuddssaldoen på kontoen i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år.

  Ved åpning av aksjesparekonto kan det være en utfordring å overføre fond, aksjer og kontanter samtidig. Her vil det utvises noe skjønn slik at det er rom for å se disse overføringene i sammenheng dersom det er kort tid mellom overføringene og bestillingen av overføringene.

  Uttak fra aksjesparekontoen

  Når aksjer/andeler overføres fra aksjesparekontoen til kontohaveren, skal dette behandles som uttak fra kontoen. Uttaket settes til markedsverdien av aksjen/andelen på overføringstidspunktet. Uttaket blir ikke beskattet før beløpet overstiger beløpet du satte inn (sum kostpris) på kontoen. Uttak skal redusere skjermingsgrunnlaget.

  Skattlagt utbytte som går rett inn på aksjesparekontoen (kun aktuelt for utbytteutdelinger fra 2017 og 2018)

  Slikt utbytte utdelt i 2017 og 2018 som går inn på aksjesparekontoen, behandles som innskudd og øker skjermingsgrunnlaget.

  Overgangsregler for 2017, 2018 og 2019

  Ved overføring av aksjer/andeler fra kontohaver til aksjesparekonto, skattlegges dette som om aksjen/andelen blir realisert (solgt). Dette gjelder fullt ut fra og med 2020. Aksjonæren blir da skattlagt for gevinster og får fradrag for tap. Overføringen blir ansett som et innskudd på kontoen. Størrelsen på innskuddet settes til verdien av aksjen/andelen som legges til grunn ved gevinstberegningen.

  For å lette overgangen til ordningen med aksjesparekonto, ble det vedtatt overgangsregler for årene 2017, 2018 og 2019. Overgangsreglene for disse årene ga adgang til å overføre aksjer og aksjefondsandeler med skattemessig kontinuitet uten realisasjonsbeskatning.

  Innrapportering på skattemeldingen

  Tilbyder av aksjesparekonto er ansvarlig for skatterapporteringen av aksjesparekontoen. Skattepliktig uttak og formue skal være forhåndsutfylt på din skattemelding. Du må kontrollere at beløpene på skattemeldingen er fullstendige og korrekte.

  Uttak

  Eksempel 1

  Peder har en aksje med inngangsverdi på kroner 10 og virkelig verdi kroner 20. Han overfører denne aksjen til aksjesparekonto i 2018 med full kontinuitet uten beskatning.

  Inngangsverdi på aksjesparekonto er kroner 10 (dette kan tas ut uten beskatning). Så sletter han aksjesparekontoen og overtar aksjene igjen. Peder skal da uttaksbeskattes for aksjene han tar ut av aksjesparekontoen. Han mottar verdier for kroner 20 og skattlegges for en gevinst på kroner 10.

  Ny inngangsverdi på aksjene som nå ligger i skatteetatens aksjonærregister på vanlig måte blir kroner 20.

  Eksempel 2

  Peder eier 1 aksje A med inngangsverdi kroner 10 og virkelig verdi kroner 20. Peder eier også 1 aksje B med inngangsverdi kroner 100 og virkelig verdi kroner 100.

  Disse føres inn på aksjesparekonto med kontinuitet uten beskatning og sum inngangsverdi på aksjesparekontoen blir da kroner 110 (dette beløpet kan tas ut skattefritt).

  Så overfører Peder aksje A til egen konto. Peder tar da ut verdier for kroner 20, men beskattes ikke.

  Ny inngangsverdi på aksjesparekontoen blir kroner 90 (dette beløpet kan tas ut skattefritt).

  Ny inngangsverdi på aksje A i aksjonærregisteret blir kroner 20.

  Gevinsten Peder hadde på aksje A kommer til beskatning når han gjør opp ASK eller tar ut verdier utover den gjenværende inngangsverdien på kroner 90.

  Skjermingsgrunnlaget settes til den laveste innskuddssaldoen på kontoen i løpet av året

  Eksempel 1

  Hva blir skjermingsgrunnlaget her? En person har disse innskuddene i 2018

  Januar: kroner 500

  (Video) Forskjellene på AKSJESPAREKONTO og INVESTERING ZERO forklart

  April: kroner 500

  Juli: kroner 500

  September: kroner 200

  Og disse uttakene

  Mai: kroner 300

  Desember: kroner 300

  Skjermingsgrunnlaget blir her kroner 500 da dette er laveste innskuddssaldo i løpet av året. Etter innskuddet i april har han kroner 1 000 i innskudd. Ved uttak av kroner 300 i mai er gjenværende innskutt beløp kroner 700. Kroner 500 er da fortsatt det laveste beløpet.

  Eksempel 2:

  Hva er laveste innskuddssaldo på kontoen hvis konto hos en tilbyder overføres til allerede eksisterende konto hos ny tilbyder?

  Dato01.09.201701.10.201730.11.2017Minsteverdi i løpet av året
  ASK 1 50.000 30.000 90.00030.000
  ASK 2 90.000150.000 40.00040.000
  Sum140.000 180.000130.00070.000

  Her må man se på laveste innskuddssaldo på hver enkelt konto før overføringen. Skjermingsgrunnlaget blir her kroner 70.000.

  Spørsmål og svar

  Kan aksjer som det er fastsatt utflyttingsskatt på, flyttes over til ASK-konto, uten at det utløser beskatning?

  Dette utløser beskatning fra og med 2020. For årene 2017, 2018 og 2019 hadde man en overgangsregel som tillot slik overføring uten realisasjonsbeskatning.

  Kan aksjer som det er fastsatt utflyttingsskatt på, realiseres inne på ASK-kontoen, uten at det utløser exitbeskatning?

  Nei, dette medfører endelig skattlegging/betalingsplikt ved realisasjon av slike aksjer på ASK-konti. Dette fordi aksjene da ikke lenger er «i behold», som er et krav etter exitreglene for å unngå skatt for latente gevinster

  Kan man pantsette en aksjesparekonto?

  De særskilte reglene om aksjesparekonto er ikke til hinder for dette.

  (Video) Aksjesparekonto - Alt du trenger Å vite! (fordeler og ulemper) [Aksjer For Nybegynnere #7]

  Kan man ha tegningsretter på aksjesparekontoen?

  Skatteetaten erfarer at det er praktisk at man erverver tegningsretter ved aksjeeie og at disse i noen tilfeller har nær tilknytning til aksjene. Vi har ikke noen innvendinger mot at tegningsretter holdes på aksjesparekonto, men skattemessig holdes de helt utenfor ordningen.

  Hva skjer når eier av aksjesparekontoen dør?

  Aksjesparekontoen kan ved død overtas av arvingen med skattemessig kontinuitet. Gjenlevende ektefelle kan også med skattemessig kontinuitet bli sittende med aksjesparekontoen i uskifte. Hele aksjesparekontoen må overføres. Ved overføring til arvings aksjesparekonto i forbindelse med utlodning fra dødsbo kan man overføre utvalgte verdipapirer med skattemessig kontinuitet uten å måtte overføre hele aksjesparekontoen.

  Kan en aksjesparekonto gis som gave?

  En aksjesparekonto kan gis som gave dersom dette gjøres med skattemessig kontinuitet. Hele aksjesparekontoen må overføres.

  Utlån av aksjer fra ASK - Kan man låne ut aksjer fra en aksjesparekonto uten at dette regnes som realisasjon?

  Nei, ved utlån er ikke utlåner lenger privatsrettslig eier av aksjene. Utlån av aksjer fra ASK følger reglene om uttak fra ASK.

  Kan ASK-konto eies i sameie?

  Nei, aksjesparekonto er en personlig konto og kan ikke eies i sameie.

  Hvordan rapporterer vi kupongskatt/kildeskatt på ASK fra 2021?

  I et case hvor selskapet deler ut kroner 100 i utbytte, men norsk aksjonær mottar kroner 85 fordi kroner 15 blir trukket i kildeskatt, blir innrapporteringen på ASK som følger:

  Faktisk trukket skatt skal anses tatt ut fra ASK og inngangsverdi skal nedskrives med 15 kroner.

  Kan man velge kontinuitet for enkelte aksjer og ikke for andre aksjer ved overføring? Typisk velge kontinuitet for aksjer med gevinst og diskontinuitet for aksjer med tap? (Overgangsreglene gjaldt for årene 2017, 2018 og 2019)

  Etter overgangsreglene kunne skattyter selv velge hvilke aksjer som skulle overføres med kontinuitet og hvilke aksjer som skulle overføres med diskontinuitet. Skattyter kunne dermed velge å overføre aksjer med urealisert gevinst med kontinuitet, mens han kan overføre aksjer med urealisert tap med diskontinuitet. Ved overføring av tapsaksjer/andeler med diskontinuitet vil tapet anses som realisert og skattyter har krav på fradrag for tapet ved overføringen til ASK. Aksjenes/andelenes inngangsverdi på ASK i diskontinuitetstilfellene utgjør markedsverdien på overføringstidspunktet.

  Gis det aksjerabatt ved beregning av formuesverdien av kontanter innestående på en aksjesparekonto?

  (Video) Dette er forskjellen på aksjesparekonto og Investeringskonto Zero (fondskonto)

  Innestående på kontoen formuesbeskattes på samme måte som kontanter, aksjer, egenkapitalbevis og andeler som eies utenfor ordningen, se Skatte-ABC emnet «Aksjer – formue», pkt. 3.4 og emnet «Verdipapirfond», pkt. 2. Dette innebærer at kontanter på kontoen ikke gis formuesrabatt, men regnes med i formuen krone for krone. Aksjer og aksjefondsandeler får formuesrabatt som om de var eid utenom aksjesparekontoen.

  Må FIFU-prinsippet alltid følges ved overføring av aksjer til aksjesparekontoen, også når man velger å overføre noen aksjer med kontinuitet og noen aksjer med diskontinuitet?

  Ja, FIFU-prinsippet (Først-Inn-Først-Ut-prinsippet) må alltid følges ved overføring av aksjer til aksjesparekontoen.

  (Video) Hva slags konto bør du åpne? Aksjesparekonto, Investeringskonto Zero, IPS...

  Videos

  1. Aksjesparekonto - ASK
  (Norne Securities)
  2. Episode 2 - Hvordan opprette en aksjesparekonto (ASK)?
  (DNB)
  3. Slik fungerer Aksjesparekonto
  (SB1NN)
  4. Episode 1 - Aksjesparekonto eller ordinær aksjehandelskonto?
  (DNB)
  5. Aksjesparekonto og Kleiven 16 9
  (DNB)
  6. Månedlig Fondsparing gjort RIKTIG - Bli Millionær på den Forsiktige Måten
  (Aksjer På Norsk)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Rev. Leonie Wyman

  Last Updated: 01/14/2023

  Views: 6152

  Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Rev. Leonie Wyman

  Birthday: 1993-07-01

  Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

  Phone: +22014484519944

  Job: Banking Officer

  Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

  Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.